They consuming 10.000.000 kg fish per year

in Greece - in Spain -  in Mexico - in Venezuela - in Peru - in Columbia - in Brazil - in Canada - in America - in Russia - in Republic Domenica - in Africa - in Croatia - in India...